icon mail info@prestigefood.com.hkicon phone (852)2815 2698

中國名優帶你周圍食之沙田帝都酒店
今次帶你地去到沙田帝都酒店嘅帝玉庭。
除左我地招牌茯靈香蕈鮑魚湯之外..
仲有其他好野介紹比大家....
仲要凡惠顧名優家鄉菜,即送鐵皮石斛雪蜜。
大家真係要試試!
網頁設計提供seo, web design